« علی اصحابی »

علی اصحابی – بر عکس تو

علی اصحابی – بر عکس تو

متن و تفسیر آهنگ 

علی اصحابی – بر عکس تو

علی اصحابی – ساده نباش

علی اصحابی – ساده نباش

متن و تفسیر آهنگ

  علی اصحابی – ساده نباش

علی اصحابی – قطب جنوب

علی اصحابی – قطب جنوب

متن و تفسیر آهنگ 

علی اصحابی – قطب جنوب