« آمین »

مسعود صادقلو و آمین – جای خالی

مسعود صادقلو و آمین – جای خالی

متن آهنگ مسعود صادقلو و آمین – جای خالی

آمین – با تو عالیه

آمین – با تو عالیه

تفسیر  و متن آهنگ

آمین – با تو عالیه

یاس و آمین – بغض یعنی

یاس و آمین – بغض یعنی

متن و تفسیر آهنگ

یاس و آمین – بغض یعنی

یاس و آمین – وقت رفتن

یاس و آمین – وقت رفتن

متن و تفسیر آهنگ یاس و آمین – وقت رفتن