« افشین آذری »

افشین آذری – ساعت یک شب

افشین آذری – ساعت یک شب

تفسیر  و متن آهنگ

افشین آذری – ساعت یک شب

افشین آذری – عیبی یوخ

افشین آذری – عیبی یوخ

متن و تفسیر آهنگ

افشین آذری – عیبی یوخ