پست های با این تگ: ‘نگار – 1394’

علی سورنا – مرگ

علی سورنا – مرگ

متن و تفسیر آهنگ علی سورنا به نام مرگ

علی سورنا – طوفان

علی سورنا – طوفان

متن و تفسیر آهنگ علی سورنا به نام طوفان

علی سورنا – توربین

علی سورنا – توربین

متن و تفسیر آهنگ علی سورنا به نام توربین

علی سورنا – پاک

علی سورنا – پاک

متن و تفسیر آهنگ علی سورنا به نام پاک

علی سورنا – ترک

علی سورنا – ترک

متن و تفسیر آهنگ علی سورنا به نام ترک

علی سورنا – آتش

علی سورنا – آتش

متن و تفسیر آهنگ علی سورنا به نام آتش

علی سورنا – بریم عقب تر

علی سورنا – بریم عقب تر

متن و تفسیر آهنگ علی سورنا به نام بریم عقب تر

علی سورنا – مرفین

علی سورنا – مرفین

متن و تفسیر آهنگ علی سورنا به نام مرفین

علی سورنا – جاری

علی سورنا – جاری

متن و تفسیر آهنگ علی سورنا به نام جاری

علی سورنا – کشتی

علی سورنا – کشتی

متن و تفسیر آهنگ کشتی از علی سورنا

Page 1 of 212