« نیموش »

حصین و نیموش – خودتی دوباره

حصین و نیموش – خودتی دوباره

متن و تفسیر آهنگ

حصین و نیموش – خودتی دوباره

حصین & شایع و نیموش – یه جور دیگه

حصین & شایع و نیموش – یه جور دیگه

متن و تفسیر آهنگ

حصین & شایع و نیموش – یه جور دیگه