« بیگرض »

شایع و بیگرز – باختمت

شایع و بیگرز –  باختمت

تفسیر  و متن آهنگ

شایع و بیگرز –  باختمت

بیگرز – انکار

بیگرز – انکار

متن و تفسیر آهنگ

بیگرز – انکار

حصین و بیگرز – پر

حصین و بیگرز – پر

متن و تفسیر آهنگ حصین و بیگرز به نام پر

حصین و بیگرز – دلخوشی

حصین و بیگرز – دلخوشی

متن و تفسیر آهنگ حصین و بیگرز به نام دلخوشی

حصین و بیگرز – ریشه

حصین و بیگرز – ریشه

متن آهنگ حصین و بیگرز به نام ریشه