« اردلان طعمه »

اردلان طعمه – پای تو وایستادم

اردلان طعمه – پای تو وایستادم

تفسیر  و متن آهنگ

اردلان طعمه – پای تو وایستادم