« امیر خلوت »

امیر خلوت – صدای ایران

امیر خلوت – صدای ایران

متن و تفسیر آهنگ

امیر خلوت – صدای ایران

امیر خلوت – حرف حق

امیر خلوت – حرف حق

متن و تفسیر آهنگ

امیر خلوت – حرف حق

امیر خلوت – میمونم

امیر خلوت – میمونم

متن و تفسیر آهنگ

امیر خلوت – میمونم

امیر خلوت – بنویس

امیر خلوت – بنویس

متن و تفسیر آهنگ

امیر خلوت – بنویس

امیر خلوت – شهر موش ها

امیر خلوت – شهر موش ها

متن و تفسیر آهنگ

امیر خلوت – شهر موش ها

امیر خلوت – من

امیر خلوت – من

متن و تفسیر آهنگ

امیر خلوت – من 

امیر خلوت – چقد پول

امیر خلوت – چقد پول

متن و تفسیر آهنگ

امیر خلوت – چقد پول

امیر خلوت – آدما

امیر خلوت –  آدما

متن و تفسیر آهنگ

امیر خلوت –  آدما

امیر خلوت – خاکستری

امیر خلوت – خاکستری

متن و تفسیر آهنگ

امیر خلوت – خاکستری

امیر خلوت – من نه منم

امیر خلوت – من نه منم

متن و تفسیر آهنگ

امیر خلوت – من نه منم

Page 1 of 212