« علی سورنا »

علی سورنا – تقصیر

علی سورنا – تقصیر

متن و تفسیر آهنگ

  علی سورنا – تقصیر

علی سورنا – حالا وقت خواب نیست

علی سورنا – حالا وقت خواب نیست

متن و تفسیر آهنگ 

علی سورنا – حالا وقت خواب نیست

علی سورنا – بعد از من

علی سورنا – بعد از من

متن و تفسیر آهنگ 

علی سورنا – بعد از من

علی سورنا – خاک سرخ

علی سورنا – خاک سرخ

متن و تفسیر آهنگ 

علی سورنا – خاک سرخ

علی سورنا – مستی

علی سورنا – مستی

متن و تفسیر آهنگ 

علی سورنا – مستی

علی سورنا – زندگی هیپ هاپی

علی سورنا – زندگی هیپ هاپی

متن و تفسیر آهنگ 

علی سورنا – زندگی هیپ هاپی

علی سورنا – دوئل

علی سورنا – دوئل

متن و تفسیر آهنگ  علی سورنا – دوئــل

علی سورنا – غریبه نیستی

علی سورنا – غریبه نیستی

متن و تفسیر آهنگ 

علی سورنا – غریبه نیستی

علی سورنا – بشناس

علی سورنا – بشناس

متن و تفسیر آهنگ 

علی سورنا – بشناس

علی سورنا – با من قدم بزن

علی سورنا – با من قدم بزن

متن آهنگ با من قدم بزن از

علی سورنا

Page 1 of 3123