« علی پیشتاز »

علی پیشتاز و سمیر – پسر خوب

علی پیشتاز و سمیر – پسر خوب

متن و تفسیر آهنگ

علی پیشتاز و سمیر – پسر خوب

علی پیشتاز و سمیر – با تو

علی پیشتاز و سمیر – با تو

متن و تفسیر آهنگ 

علی پیشتاز و سمیر – با تو