« علی اوج »

علی اوج و تی دی – حد و مرز

علی اوج و تی دی – حد و مرز

متن و تفسیر آهنگ

علی اوج و تی دی – حد و مرز

رضا پیشرو , علی اوج , صادق و حصین – کلمه عبور

رضا پیشرو , علی اوج , صادق و حصین – کلمه عبور

متن و تفسیر آهنگ 

رضــا پـیـشــرو , علی اوج , صادق & حصین – کلمه عبور

پیشرو و علی اوج – رپ گیم

پیشرو و علی اوج – رپ گیم

متن و تفسیر آهنگ

‍پیشرو و علی اوج – رپ گیم

علی اوج و قَدَر – لمس

علی اوج و قَدَر – لمس

متن وتفسیر آهنگ

علی اوج و قَدَر – لمس