• بهرام - اشتباه خوب
  • Metallica
  • 2Pac – Letter To My Unborn
  • The Marshall Mathers LP 2
  • کلاژ
  • نگار – 1394
  • زیر و بم زیرزمین – 1391
  • حصین - خوابه راحت
  • Sting – Shape Of My Heart